Divisió Aigua

AIGUA: En el sector de l’aigua s’actua en l’estudi, disseny i construcció d’abastiments d’aigua potable, sanejament i depuració d’aigua residuals,… També som especialistes en disseny, planificació i estudis integrals d’aprofitament hídric en finques rurals i urbanes i estudis hidrogeològics

GESTIÓ INTEGRAL DEL CICLE DE L’AIGUA

ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE:

 • Planificació de sistemes d’abastament d’aigües
 • Disseny de xarxes d’abastament urbanes
 • plantes de potabilització i dipòsits de regulació.
 • Sistemes de control avançat pel control de qualitat i consums

SANEJAMENT I DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS:

 • Planificació de sistemes de sanejament
 • Plantes depuradores d’aigües residuals
 • Sistemes de sanejament on-site
 • Tele-control avançat de sistemes de sanejament i gestió d’instal·lacions de depuració

SISTEMES DE REG:

Disseny i gestió de sistemes de reg agrícola intensius:

 • Sistemes de captació (aigües superficials i subterrànies)
 • Disseny de xarxes primàries i secundàries, basses d’emmagatzematge i xarxes de camins auxiliars i drenatges
 • Sistemes de control de qualitat i optimització de consums

GESTIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES:

Control y gestió d’aqüífers i freàtics, incloent:

 • Classificació de terrenys i caracterització d’aigües
 • Modelització de sistemes d’aigua subterrània
 • Control de la contaminació en aqüífers
 • Disseny de sistemes de remediació de la contaminació

HIDROGEOLOGIA

ESTUDIS HIDROGEOLÒGICS:

 • Recopilació de l’inventari de punts d’aigua
 • Caracterització hidrogeològica del medi
 • Realització de piezometries
 • Hidroquímica – mostreig i anàlisi químic d’aigües subterrànies
 • Anàlisi isotòpic d’aigües
 • Realització d’assaigs de bombeig i càlcul de conductivitats hidràuliques, transmissivitats i coeficients d’emmagatzematge dels aqüífers
 • Balanç hídric i hidrometeorològic dels aqüífers (entrades-sortides)
 • Interpretació de totes les dades obtingudes
 • Assessorament per a nous estudis i mesures correctores davant diverses problemàtiques

HIDRÀULICA DE CAPTACIONS:

 • Assessorament en la construcció de pous i piezòmetres (mètodes de perforació, material i diàmetre/gruix de l’ entubació , necessitat de cimentacions i prefiltres de grava)
 • Direccions d’obra

RELACIONS AIGUA DOLÇA-AIGUA SALADA:

 • Localització espacial de l’ interfase i de la intrusió marina
 • Variació espacial i temporal de l’ interfase amb l’explotació

AIGÜES SUBTERRÀNIES I OBRA CIVIL:

 • Rebaixaments del nivell freàtic

QUALITAT I RECUPERACIÓ D’AQÜÍFERS:

 • Estudis de vulnerabilitat dels aqüífers
 • Planificació i gestió dels recursos hídrics

GESTIÓ DE SÒLS CONTAMINATS

CARACTERIZACIÓ DE SÒLS CONTAMINATS:

 • Identificació i delimitació de fonts de contaminació en sòls contaminats
 • Realització de sondeigs mecànics per la caracterització del sòl contaminat
 • Recollida de testificació contínua a la font de contaminació

PRESA DE MOSTRES DE SÒLS CONTAMINATS:

 • Descripció exhaustiva de sondeigs i recollida de mostres de testificació de sondeigs in situ
 • Protocols de conservació i trasllat de mostres a laboratori
 • Pretractament de mostres al laboratori

ANÀLISI DE SÒLS CONTAMINATS:

 • Anàlisi de la font de contaminació
 • Compostos contaminants
 • Contaminants i paràmetres indicadors de les condicions físico-químiques del sòl

REMEDIACIÓ DE SÒLS CONTAMINATS:

 • Experimentació d’estratègies de remediació al laboratori
 • Realització d’assaigs pilot a escala de camp
 • Disseny de sistemes de remediació de la contaminació
 • Implementació de les estratègies de remediació adients